top of page
Stietikette
illustrasjoner.png
Vi opplev stor slitasje på stiane våre / Our singletracks are being worn down:

 

Shuttling (gjentakande sykkeltransport med bil) på vegar opp i skogen er ikkje ønska, med mindre det er spesifikt avtalt med grunneigarane. Unntaket er trafikk til området nord for ’flyplassvegen’ med retur til Kaupanger sentrum. / Shuttling (repeatedly bike transport with cars) on the roads up in the forest is not appreciated, unless you have a specific agreement with the landowners. An exception is the area north of ’flyplassvegen’ with return to Kaupanger centre.

 

Organiserte og kommersielle aktivitetar (inkludert guiding av grupper) er ikkje ønska, med mindre det er spesifikt avtalt med grunneigarane. / Organized and commercial activities (included guiding with groups) is not appreciated, unless you have a specific agreement with the landowners.

 

Marknadsføring (artiklar, bilete m.m.) av terrengsykling i dette området er ikkje ønska. Sosiale medier er ein stor marknadsføringsarena, så unngå gjerne å #tagge kommersielle namn i kombinasjon med #sogndal, #kaupanger o.l. / Marketing (articles, pictures etc.) of mountain biking in this area is not appreciated. Social media is a big marketing arena, so please avoid #tagging commercial names in combination with #sogndal, #kaupanger etc.

 

Vis omsyn til natur og dyreliv og unngå inngrep som gjer skade. Vis omsyn til hjort under vårbeite (mars - mai) og kalving (mai - juni). Vær merksam på hjortejakta, spesielt under den intensive delen i oktober. Hugs bålforbod i skog og utmark frå 15. april til 15. sept. Sjå stivettreglane og stiguiden på våre heimesidar med oppdatert informasjon om verne- og konfliktsonar. / Show respect for nature and wildlife and avoid action that creates damage. Show respect for the deer population during grazing (March – May) and calving (May – June). Pay attention to deer hunting, especially during the most intense period in October. Making campfire is prohibited from 15.th April - 15.th Sept. See the trail etiquette and trail guide on our homepage with updated info about zones of conservation and conflict.

 

Takk for at du viser omsyn. / Thank you for showing respect. 
bottom of page